Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Devhric s.r.o. , so sídlom 285, 919 52 Dolné Dubové , IČO: 51675960, DIČ: 2120752931, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42192/T tel +421 949 756 630, e-mail: mikulas.kravarik@iamwander.com (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.iamwander.com .

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu (ďalej aj ako „kupujúci“).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj.

2. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

2.1 Nevyhnutnou podmienkou účasti v akejkoľvek hre prevádzkovanej Spoločnosťou jebezpodmienečné dodržiavanie všetkých bezpečnostných a prevádzkových pravidiel, a to všetkými účastníkmi, ktorí vstúpia do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou na základe používania aplikácie ( „účastník“).

2.2 Účastník sa zúčastňuje v únikovej hre na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

2.3 Únikové hry prevádzkované Spoločnosťou obsahujú napínavé a do určitej miery stresujúce či ľakavé prvky a situácie. Tieto prvky a situácie sú súčasťou hry a daného príbehu a žiadny z účastníkov sa v priebehu trvania hry nedostane do skutočne nebezpečnej situácie.

2.4 Ak by mal akýkoľvek účastník problémy s akýmkoľvek typom srdcového ochorenia či iným obdobným ochorením, tento účastník by mal zvážiť svoju účasť v hre s ohľadom na svoj zdravotný stav a možné komplikácie z toho vyplývajúce. Vždy platí, že každý účastník sa zúčastňuje hry na základe vlastného rozhodnutia a na vlastné nebezpečenstvo.

2.5 Účastník sa zaväzuje nepoškodzovať majetok tretích osôb. Spoločnosť nezodpovedá za škoduna majetku účastníka či tretích osôb.

3. OBCHODNÉ PRAVIDLÁ

3.1 Akékoľvek ceny vstupného uvedené na webe Spoločnosti či v obchodných priestoroch Spoločnosti sú konečné, vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry sa môžu líšiť v závislosti od dátumu, zvolenej hre, konkrétnym času danej hry a rovnako v závislosti od počtu osôb. Konkrétne cena je uvedená na webe Spoločnosti. Vstupné môže byť uhradené prostredníctvom platobnej brány, alebo vložením úhrady na účet Spoločnosti, avšak vždy pred začatím príslušnej hry. Po prijatí platby bude Účastníkovi odoslaný event kód, na odomknutie únikovej hry.

3.2 Skupinové rezervácie alebo špeciálne teambuildingové / podnikové akcie sú vítané a môžu byť predmetom zvýhodnených cenových ponúk. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Spoločnosť.

3.3 Účasť v hre sa neodporúča osobám mladším 10 rokov. Účastníci mladší ako 15 rokov musí byť v priebehu celého trvania hry sprevádzané rodičom alebo iným plnoletým zástupcom maloletého účastníka.

3.4 Spoločnosť si kedykoľvek vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek hru s plnou náhradou účastníkomu hradenej ceny.

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Akékoľvek osobné údaje o klientoch a účastníkoch hier prevádzkovaných Spoločnosťousú starostlivo uložené a zabezpečené v dátových archívoch Spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä potom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účastník dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v ktorom je poskytne v aplikácii a v ktorom umožní aplikácii získavať údaje o osobách prostredníctvom pridelenia príslušného oprávnenia. Akékoľvek osobné údaje získané Spoločnosťou môžu byť použité iba pre potreby Spoločnosti a partnerských tretích osôb.

5. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

5.1 Všetky informácie a údaje uvedené na webových stránkach Spoločnosti majú iba informatívny a propagačné charakter a neobsahujú žiadne uistenie či záruky, ktoré by mohli z týchto údajov priamo alebo nepriamo vyplývať. Prístup na webovú stránku Spoločnosti a používania služieb a odkazov na týchto stránkach uvádzaných sú na výlučnom uváženia a zodpovednosť ich užívateľov.

5.2 V priebehu poskytovania svojich služieb sa bude Spoločnosť maximálne usilovať o naplnenie očakávania a splnenie všetkých prianí svojich klientov. V každom prípade však platí, že Spoločnosť nebude zodpovedná za výpadky alebo neschopnosť poskytovať svoje služby a plniť svoje záväzky v prípadoch výskytu „vyššej moci“ či konanie tretích osôb, ktoré Spoločnosť nemohla očakávať ani im rozumne predchádzať.

5.3 Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek chyby, preklepy, nepresnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v informáciách a materiáloch zverejnených na webových stránkach, či aplikácii Spoločnosti. Spoločnosť nebude takisto zodpovedná za akékoľvek omeškanie či výpadky prevádzky na webových stránkach, či aplikácie spôsobené prípadmi „vyššej moci“, rovnako tak ako výpadku telekomunikačných služieb, výpadkov IT siete či súvisiacich záležitostí.

5.4 Webové stránky, či aplikácie Spoločnosti môžu obsahovať odkazy na zdroje a informácie tretích subjektov a ich webových stránok. Tieto odkazy môžu byť používané na základe voľného uváženia užívateľov webových stránok Spoločnosti, v žiadnom prípade však nevyplýva akýkoľvek súhlas či názor Spoločnosti s obsahom týchto stránok, rovnako tak ako iných informácií či reklamných banner a odkazov použitých na týchto stránkach tretích osôb.

5.5 Webové stránky Spoločnosti obsahujú tzv. Cookies za účelom uloženia niektorých údajov o užívateľovi. Cookies sú malé súbory textového formátu používané v sieti Internet pre rozpoznanie návštevníkov, zjednodušenie prístupu a používanie webových stránok a príkazov užívateľov a zber informácií umožňujúce zlepšovanie obsahu webových stránok Spoločnosti.

5.6 Spoločnosť nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu, ušlý zisk alebo náklady vzniknuté v súvislosti s používaním webových stránok, či aplikácie Spoločnosti a / alebo s nemožnosťou ich dočasného použitia.

5.7 Spoločnosť nie je zodpovedná za činnosť a prípadné výpadky alebo obmedzenie bankových systémov obsluhujúcich platobné systémy a platobnú bránu napojené na rezervačný systém Spoločnosti.

5.8 V akomkoľvek prípade vzniku zodpovednosti Spoločnosti voči účastníkovi je výška zodpovednosti obmedzená výškou vstupného zaplateného účastníkom za použitia služieb ponúkaných Spoločnosťou.

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK A INFORMÁCIE O ZÁRUKE

6.1 Spoločnosť zodpovedá Účastníkovi za funkčnosť hry. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónu, tabletu alebo iného hardvérového zariadenia, na ktorom je hra sprístupnená.

6.2 Účastník má právo uplatniť reklamáciu u Spoločnosti, a to telefonicky alebo písomne ​​na adrese sídla Spoločnosti.

6.3 Účastník nemá právo uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

6.4 Záručná lehota pre Účastníka je 2 roky od dátumu nákupu.

6.5 Účastník je povinný reklamovať hru bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že je na hre vada.

6.6 Spoločnosť je povinná rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu, najneskorší však do 30 dní od jej podania. Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie.

6.7 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Účastník právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.

6.8 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má Účastník nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.9 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol Účastník povinný si vec vyzdvihnúť, alebo je mu elektronicky sprístupnená. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Spoločnosti, ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

6.10 Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa Spoločnosť o vybavenie reklamácie účastníka informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

6.11 Pre uplatnenie reklamácie je potrebné dodať písomnou formou identifikačné údaje Účastníka a dátum a čas vykonané platby, ďalej preferovaný spôsob vybavenia reklamácie a číslo účtu pre poskytnutie platby.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Účastník môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky.

7.2 Účastník je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

7.3 Odstúpenie od zmluvy Účastník Spoločnosti zašle alebo odovzdá v 14-dennej lehote. §Účastník nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy Účastník zašle na email info@iamwander.com. Email musí obsahovať meno Účastníka, email a pridelený event kód.

7.4 Spoločnosť je povinná Účastníkovi vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, Účastník je povinný pre tieto účely poskytnúť číslo bankového účtu pre prijatie platby. O celom procese bude Účastník informovaný emailom.

7.5 Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom Účastníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Súhlas s týmito podmienkami sa považuje za výslovný súhlas Účastníka so splnením.

7.6 Poskytnutie hry skrz mobilnú aplikáciu sa považuje za zmluvu na dodanie digitálneho obsahu nedodávané na hmotnom nosiči. Súhlasom s týmito pravidlami a podmienkami dáva Účastník súhlas s dodaním digitálneho obsahu dodanom nie na hmotnom nosiči.

7.7 Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopná z dôvodov na strane tretích osôb dodať Účastníkovi tovar v primeranej lehote okolnostiam a / alebo ak sa preukáže, že Účastník porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

7.8 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si objednaný tovar Účastník neprevezme alebo v prípade zjavnej chyby v písaní (napr. chybne uvedené ceny, zjavne iné ako je cena pre daný druh tovaru obvyklá). Spoločnosť je oprávnená odstúpiť iba oznámením, ktoré bude Účastníkovi doručené aspoň rovnakou formou, akou bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je Spoločnosť povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky.

7.9 Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné dodať písomnou formou identifikačné údaje Účastníka a dátum a čas vykonané platby, a číslo účtu pre poskytnutie platby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.2.2020.